۷ خرداد ۱۳۹۹

سفال تیغه بدون فوم

 

بلوک سفال تیغه ساده ۲۰ سانتی

نوع جنس

وزن - گرم

ابعاد کاری

بلوک سفال تیغه ساده

۲۰سانتی

۴۳۰۰

۲۰×۲۰×۲۰

 

بلوک سفال تیغه ساده ۱۵ سانتی

نوع جنس

وزن - گرم

ابعاد کاری

بلوک سفال تیغه ساده

۱۵سانتی

۲۸۰۰

۱۳/۵×۱۸×۱۹/۵

 

بلوک سفال تیغه ساده ۱۰ سانتی

نوع جنس

وزن - گرم

ابعاد کاری

بلوک سفال تیغه ساده

۱۰سانتی

۱۸۰۰

۱۸۰۰

۷/۵×۱۷/۵×۱۸/۵

۸×۱۸×۱۹

 

   سفال تیغه بدون فوم