۱۷ تیر ۱۳۹۹
 بلوک 02
 بلوک 01  
  بلوک 03
 تیغه فوم دار تیغه بدون فوم
  بلوک سقفی